Miljöpolicy

 

Consigns mål är att alltid vara miljömedvetna och att arbeta för en hållbar utveckling avseende
vår verksamhets påverkan på samhälle och miljö. I våra beslut ska vi i första hand välja de alternativ
som har minst påverkan på vår miljö. Genom policies och direktiv styr vi verksamheten för att nå våra
affärsmål, såväl som våra mål avseende miljöpåverkan och socialt ansvar.

Consign ska:

 • Efterleva tillämplig miljölagstiftning och andra miljökrav på marknader där vi är
  verksamma, efter bästa tänkbara förmåga
 • Undvika resursslöseri och säkerställa att energi används med sparsamhet i all
  verksamhet och med förnyelsebara, gröna energikällor när så är möjligt
 • Ta hand om det avfall som genereras av oss samt återanvända och återvinna material
  Se till att vår verksamhet inte förorenar miljön
 • Agera omgående och ansvarsfullt vid incidenter eller förhållanden som kan utgöra
  en risk för hälsa, säkerhet eller miljö
 • Arbeta aktivt för en god och säker arbetsmiljö där det är säkerställt att personalen är rätt
  utbildad och att det finns lämplig säkerhets- och nödutrustning tillgänglig
  Ha en utsedd arbetsmiljöansvarig.